Udruga vinara i maslinara "Rukatac i Piculja" Lastovo

Prijedlog statuta

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština Udruge vinara i maslinara „Rukatac i Piculja“  na sjednici održanoj dana  27. rujana 2015. godine, donijela je

S T A T U T

UDRUGE VINARA I MASLINARA „RUKATAC I PICULJA“ LASTOVO

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o

– nazivu sjedištu,

– o zastupanju,

– izgledu pečata udruge,

– području djelovanja skladno ciljevima,

– ciljevima

– djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,

– gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja,

– načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge,

– uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,

– pravima i obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i

načinu vođenja popisa članova,

– tijelima udruge,

– njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica,

– izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata,

te načinu  sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata;

– izboru i opozivu likvidatora udruge

– prestanku postojanja udruge

– imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom

– postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge

– načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge

– te o drugim pitanjima od značaja za udrugu,

– radi ostvarenja svojih ciljeva udruga se može udružiti s drugim udrugama

srodnih djelatnosti, te se može učlaniti u međunarodne udruge.

 

Članak 2.

 

Naziv udruge je: Udruga vinara i maslinara „Rukatac i Piculja“ Lastovo

Skraćeni naziv udruge je: Rukatac i Piculja

Sjedište udruge je: Pjevor 13, Lastovo

Udrugu zastupa predsjednik Udruge.

 

Predsjednik može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

Članak 3.

 

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. Udruga razvija svoju djelatnost na području otoka Lastova unapređujući njegove posebnosti  i  prirodne vrednote.

Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat, znak  i dan Udruge.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 30 milimetara, na kojem je obodno s unutarnje strane ispisano UDRUGA VINARA I MASLINARA, na dnu je ispisano sjedište LASTOVO, a u sredini pečata ispisano, RUKATAC I PICULJA.

Znak udruge je: grozd i  grančica s plodom masline.

Dan Udruge je „pretila subota“. Na  dan udruge dodjeljuju se godišnje nagrade i priznanja zaslužnim članovima udruge i drugim građanima, pravnim i fizičkim osobama te institucijama za promicanje ciljeva i djelatnosti udruge.

 

II PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Područje djelovanja Udruge sukladno ciljevima je:

 

–      Objedinjavanje svih vinara, maslinara i uljara, poljoprivrednika, koji se bave vinogradarstvom, vinarstvom i maslinarstvom, a žele poštivati načela rada ove Udruge,

–      ostvarivanje zajedničkih ciljeva na području poljoprivrede otoka Lastova, definiranjem njegove posebnosti u smislu znanstvenog istraživanja autohtonih sorti loze i masline, te njihove zaštite u smislu teritorijalnosti i izvornosti.

–      Podizanje kvalitete vina i maslinovog ulja, sadnjom i podsadnjom preporučenih optimalnih vinskih sorti i sorti maslina, te preporukom optimalnih lokacija i vrsta tla.

–      Unapređenje vinogradarstva, i vinarstva. Razvijanje vinske kulture putem korištenja vrhunske tehnologije u vinogradarstvu i vinarstvu. Edukacijom članova (putem predavanja, seminara, natjecanja) obogatiti kulturu pijenja stolnih, kvalitetnih, vrhunskih, predikatnih, arhivskih, specijalnih i pjenušavih vina, rakija i raznih likera.

–      Edukacijom vinogradara, vinara i maslinara, poticati rast njihove gospodarske djelatnosti, te na taj način utjecati na razvoj ruralnog područja i svekoliki razvoj lokalne zajednice.

–      Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima u ocjenjivanju vina i maslinova ulja, te degustacijske i prodajne izložbe u svrhu promocije otoka Lastova.

–      Poticati i organizirati radionice, seminare i predavanja, u stručnom smislu cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih izvaninstucialno, na taj način doprinoseći provođenju svekolikih mjera usklađenja u poljoprivrednoj politici, te poticanje na korištenjem sredstava po natječajima iz fondova Ministarstva i EU.

–      Poticati rekonstrukciju starih maslinika i obnovu zapuštenih poljoprivrednih površina, doprinoseći očuvanju kulturne baštine, zaštitu kulturnih krajolika te promicanje i razvoj volonterstva u zajednici.

–      Poticati proizvodnju i trženje vina i maslinovog ulja otoka Lastova, u smislu održivog gospodarskog razvoja otoka Lastova.

–      Oživljavanje, njegovanje i promicanje tradicionalnih proslava, svetkovina, otočkih običaja i susreta, manifestacija vezanih za vinogradarstvo, vinarstvo i maslinarstvo.

 

Članak 6.

 

Držeći vino i maslinovo ulje vrijednim poljoprivrednim proizvodom i važnom komponentom u razvoju poljoprivrede, turizma i ukupnom gospodarstvu otoka Lastova, Udruga ima slijedeće djelatnosti  kojima se ostvaruju ciljevi:

2.1      Obrazovanje za demokratsko građanstvo  –  Demokratska i politička kultura

2.4.1.   Promicanje i razvoj volonterstva

2. 13.   Razvoj lokalne zajednice

4.5.      Poljoprivreda                                        –   Gospodarstvo

4.5.7.   Vinarstvo i vinogradarstvo

4.5.8.   Voćarstvo

4.5.9.   Ostale poljoprivredne djelatnosti

6.1.6.   Zaštita kulturnih krajolika                       –  Kultura i umjetnost

8.1.10   Ostale djelatnosti iz područja                 – Međunarodne suradnje

9.1.3.   Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje – Obrazovanje,znanost i istraživanje

9.1.9.   Odgoj i obrazovanje za zaštitu i održivi razvoj, zdrav način života i očuvanje

Prirode

9.2.10. Organiziranje domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno stručnih

Skupova, škola, kongresa, i seminara

9.2.15. Ostale djelatnosti znanosti, stručnog rada i istraživanja

10.1.    Razvoj ruralnih područja                        –   Održivi razvoj

10.3.    Ostale djelatnosti održivog gospodarskog razvoja

 

Članak 7.

 

Pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom Udruga može obavljati  gospodarske djelatnosti, a  na temelju odluke Upravnog odbora,  sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti. (Čl. 31. st. 1 Zakona o udrugama).

 

Članak 8.

 

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno:

–        pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

–        javnim priopćavanjem.

 

Svi članovi Udruge imaj pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i Zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

 

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

 

 

III ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.

Članom Udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke  i pravne osobe sukladno ovom Statutu i Zakonu.

Pravne osobe članstvu u udruzi  ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu

Članstvo u udruzi može biti redovito, počasno i podupiruće.

Članak 10.

Redovnim članom udruge mogu postati osobe iz stavka 4. članka 9. Statuta koje su zainteresirane za rad u Udruzi, koja se zalaže za unapređenje vinogradarstva, vinarstva i maslinarstva te prihvaća odredbe ovog Statuta te drugih općih akata Udruge.

Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo predsjedniku, a odluku o prijemu donosi Izvršni odbor na temelju potpisane pristupnice.

 

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela udruge.

Redoviti članovi udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Skupština.

Redovni članovi Udruge, sudjeluju u radu Skupštine, biraju i mogu biti birani.

Počasnim članom udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog predsjednika.

Podupirujućim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u udruzi, prihvaćaju odredbe Statuta, a svojim zalaganjem i radom izravno doprinose ostvarivanju ciljeva. Odluku o prijemu podupirućeg člana na osnovu njegovog zalaganja i osobnog zahtjeva, donosi Izvršni odbor, a na temelju potpisane pristupnice.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu.

 

Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika, kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak 10.

Članom udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik udruge.  U popis članova upisuje se osoba za koju je na prijedlog predsjednika, Izvršni odbor  donio odluku o prijemu u članstvo .

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži slijedeće podatke:

– o osobnom imenu (nazivu)

– OIB-u

– datumu rođenje

– datumu pristupanja udruzi

– kategoriji članstva (ako su propisane statutom)

– datumu prestanka članstva u udruzi, te

– druge podatke.

Članak 11.

Prava i obveze članova su:

–        birati i biti biran

–        plaćanje članarine

–        bavljenje aktivnostima Udruge,

–        sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

–        čuvanje i podizanje ugleda Udruge,

–        nadzirati rad udruge

–        čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

Članak 12.

Članstvo u udruzi prestaje:

–        dragovoljnim istupom

–        isključenjem

–        neplaćanjem članarine

–        smrću

 

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta,i ugrozi interese Udruge, prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu.

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu te u slučaju smrti člana.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV TIJELA UDRUGE

Članak 13.

Tijela udruge su:

–        Skupština,

–        Predsjednik

–        Upravni odbor

–        Tajnik

–        Blagajnik

–        Likvidator

 

SKUPŠTINA

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti sudjeluju u radu skupštine i mogu odlučivati na skupštini .

Maloljetne osobe članovi udruge s navršenih 14 godine života mogu odlučivati na skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika i skrbnika.

Članak 15.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine , dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sjednica sazvana.

U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Upravni odbor ili  najstariji član udruge.

Članak 16.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 17.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a ako nije prisutna natpolovična većina skupština se odgađa za pola sata i nastavlja sa radom, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 18.

Skupština udruge:

–      usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,

–      bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje

–      bira i razrješava tijela udruge

–      bira i razrješava likvidatora udruge

–      odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

–      usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

–      usvaja godišnje financijsko izvješće

–      odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge

–      odlučuje o promjeni sjedišta i promjeni izgleda pečata udruge

–      donosi odluku o statusnim promjenama udruge

–      odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge

–      te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

PREDSJEDNIK
Članak 19.

Udruga ima Predsjednika i zamjenika koje bira i razrješava skupština na mandatno razdoblje od 4 godine. Predsjednik zastupa i predstavlja Udrugu.

Predsjednik i zamjenik ujedno su i članovi Upravnog odbora Udruge.

Predsjednik udruge:

– zastupa udrugu

– saziva sjednice Skupštine i  Upravnog odbora Udruge

– odgovara za zakonitost rada udruge

– vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

– podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 20.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

 

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje  zamjenik predsjednika.

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 21.

 

Upravni odbor broji 5 članova koje bira skupština s time da je predsjednik udruge po funkciji predsjednik Upravnog odbora, zamjenik predsjednika je član upravnog odbora i bira se na mandat od 4 godine. Upravi odbor priprema sjednice skupštine i odlučuje o gospodarskim djelatnostima koje će obavljati udruga.

Za svoj rad izvršni odbor odgovara Skupštini.

Upravni odbor radi na osnovu programa rada Udruge. Upravni odbor ima slijedeće ovlasti:

–      utvrđuje prijedlog Statuta odnosno njegove izmjene i dopune,

–      utvrđuje prijedlog općih akata koje donosi Skupština,

–      utvrđuje planove rada i razvoja,

–      predlaže financijski plan i završni račun,

–      priprema sjednice Skupštine, vodi, organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine,

–      izvršava odluke Skupštine, financijski plan, zaključke i smjernice koje utvrdi skupština,

–      bira tajnika i blagajnika Udruge na rok od 4 godine

–      bira članove odbora i komisiju za izvršenje programa rada,

–      donosi odluku o  dodjeli nagrada i priznanja,

–      razmatra i donosi Pravilnik o organizaciji natjecanja i ocjenjivanja vina i maslinova ulja,

–      donosi odluke o primitku  u članstvo,

–      donosi odluku kada je ona potrebna, po stjecanju okolnosti za isključenje člana iz Udruge,

–      skrbi o imovinsko- pravnim i financijskim pitanjima Udruge,

–      Podnosi izvješća o svom radu Skupštini najmanje jedanput godišnje, obavlja i druge poslove koji proizlaze iz odredbi Statuta i drugih akata Udruge.

 

Upravni odbor može valjano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovine njegovih članova. Prijedlog programa rada i financijskog plana Upravni odbor donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

TAJNIK
Članak 22.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Zajedno s predsjednikom priprema sjednice, te izvršava odluke Izvršnog odbora i predsjednika. Zajedno s predsjednikom brine o provođenju odluka.

U odsutnosti predsjednika nalogodavac je za izvršavanje financijskog plana i završnog računa.

Tajnik Udruge vodi registar članova.

 

 

 

BLAGAJNIK

Članak 23.

Blagajnik Udruge obavlja slijedeće poslove:

–      vodi financijsko i materijalno poslovanje udrge,

–      priprema financijske planove i završni račun.

 

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo udruge. Sastoji se od 3 člana koji iz svojih redova biraju predsjednika i njegovog zamjenika. Član nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.                                                                                          Mandat članova nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovno birani.            Nadzorni odbor ima slijedeće ovlasti:

–      vrši nadzor nad materijalno-financijskim poslovanjem udruge i ima pravo uvida u svu dokumentaciju,

–      podnosi izvješće Skupštini o svom radu, najmanje jednom godišnje ili jednom u dvije godine. Sva tijela udruge dužna su omogućiti nadzornom odboru uvid u spise, te u dati potrebne obavijesti o svojoj djelatnosti.

 

 

 

LIKVIDATOR

Članak 25.

Likvidatora udruge bira i razrješava  Skupština.

Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 27.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

V PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 28.

Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu:

– odluka skupštine o prestanku udruge

– pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem

– Protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje

redovne  sjednice skupštine, a ona nije održana

– pravomoćna odluka suda o ukidanju udruge

– pokretanje stečajnog postupka

– na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana donijelo odluku o primanju novih članova.

 

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 29.

Imovinu Udruge čine:

–      novčana sredstva uplatom članarina,

–      dobrovoljni prilozi i darovi

–      novčana sredstva obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

–    obavljanjem gospodarskih djelatnosti

–      financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova

–      pokretne stvari,

–      nekretnine,

–      druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 30.

 

Ako udruga provodi programe i projekte od interesa za opće dobro financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavještava i širu javnost.

Naprijed prikupljena sredstva udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

 

VI  RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U

SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 31.

 

U slučaju prestanka postojanja udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.

 

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

VII RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

 

Članak 32.

 

Spor /sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.  Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

VIII FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 33.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

IX ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 34.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

X NADZOR

Članak 35.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je udruga povrijedila statuti ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge .

XI STATUSNE PROMJENE

Članak 36.

O Statusnim promjenama odlučuje Skupština natpolovičnom većinom članova udruge.

Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od nadležnog tijela državne uprave.

 

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje važiti Statut kojeg je usvojila skupština na sjednici od 20. Siječnja 2013. Godine.

 

 

U Lastovu, 27. rujna 2015. godine

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Nenad Šarić v.r.

 

 

 

 

 

 

 Zahvaljujemo svim pokroviteljima i partnerima© 2014 — 2023 Udruga vinara i maslinara "Rukatac i Piculja" Lastovo
Web dizajn i fotografija: Stjepan Tafra. Izjava o privatnosti.